پرسش: آیا نوشتار اولیه اسم مبارک «اللّٰه» اول این گونه «الاله» بوده؟

پاسخ:
بله؛ به همین شکل بوده.
کلمۀ «الله» در اصل از دو لفظ «ال» و «إلاه» تشکیل شده است (ال + إلاه). «الف و لام» در این جا برای معرفه کردن آمده و «إلاه» به معنای «معبود» است پس معنای «الإله» یعنی «معبودی که می ‌شناسیمش».
از آن جایی که این لفظ در میان عرب زیاد استفاده می ‌شود، برای سادگی در نوشتار و گفتار، همزۀ «إله» حذف شده و کلمه به صورت «الله» استعمال گردیده است (ال + لاه = الله).(۱)
پی نوشت:
۱. ر.ک: صافی محمود، الجدول فی اعراب القرآن، دار الرشید ـ دمشق، ۱۴۱۸ ق، چ چهارم، ج ۱، ص ۲۱.
کلمات کلیدی: 

نظرات