احكام اختصاصی بانوان

آیا موتور و دوچرخه سواری برای خانمها اشکالی دارد؟

سوارکاری زنان

شهر سوال ـاز فتاوای مراجع عظام تقلید روشن می گردد که نفس سوار شدن دوچرخه برای خانم ها اشکال ندارد و آنچه مورد بحث و اشکال است جلب نظر نامحرم و ایجاد مفسده است و این ملاک مختص دوچرخه سواری نیست

آيا مي‌توان غسل حيض و غسل جنابت را با همديگر انجام داد؟

شهر سوال ـ در صورت وجوب دو غسل یا چند غسل واجب؛ مثل جنابت وحیض (و نیز مستحب با واجب مثل جنابت وحیض وجمعه) را می‏‌توان به نیت همه آنها یك غسل به جا آورد و یا این که آنها را جدا جدا انجام داد. هر دو صورت صحیح است.[۱]

آیا می توان غسل حیض و جنابت را باهم بجا آورد ؟

احکام بانوان

شهر سوال ـ در صورت وجوب دو غسل یا چند غسل واجب(و نیز مستحب با واجب را) می‏توان به نیت همه آنها یك غسل به جا آورد و یا این که آنها را جدا جدا انجام داد