تفسیر و علوم قرآن

تفسیرهای متفاوت قرآن بین مفسران عرب زبان وفارسی زبان

قطعا در بین تفاسیر، آن تفسیری که جامع باشد (یعنی به غیر از تفسیر برأی، از سایر روش های تفسیری که در ابتدا عرض کردم استفاده کرده باشد) تفسیر کامل تری است.

ارتباط ارتداد و آیه«لا اکراه فی الدین»

در آیه «لا إِکْراه»، اجبار و اکراه تکوینی نفی شده(۱۲) اما این بدین معنا نیست که از جهت تشریعی نیز کسی را مکلّف به دینداری و مسلمان شدن نکند.
چگونگی ارتباط ارتداد و آیه«لا اکراه فی الدین»

حرکت یا علامت وقف در قرآن

حرکت های حروف و کلمات هم ابتدا به صورت نقطه بود یعنی برای حرکت فتحه، یک نقطه رنگی روی حرف گذاشتند و برای کسره، نقطه رنگی زیر حرف و برای ضمه، یک نقطه رنگی وسط حرف، و...

رسم الخط قرآن

شهر سوال ـ

اصحاب اخدود

شهر سوال ـ