حج

چرا پرده کعبه مشکی است؟

کعبه

براى كعبه بهتر از رياط (پرده و ملافه) سابرى (معرب شاپورى) كه بزعفران رنگ شده باشد نيست.

اگر کسی مستطیع بوده و به حج نرفته آیا بعد از مرگش، وظیفه وراث درقبال حج فرد چیست؟

حج

شهر سوال ـ اگر کسی مستطیع بوده و به حج نرفته آیا بعد از مرگش، وراث وظیفه ای درقبال حج آن فرد دارند؟