احکام نماز قضا

پرسش :

آیا برای به جا آوردن نمازهای قضا می توان نمازهای دو روز یا بیشتر را در یک جلسه خواند؟ برای مثال آیا می توان نمازهای قضای سه روز (۵۱ رکعت) را به صورت پیوسته با یک وضو و در یک جلسه خواند؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : بله انجام دادن این کار اشکالی ندارد.

 

کلمات کلیدی: 

نظرات