احکام تکبیره الاحرام

پرسش :

آیا تکبیره الاحرام در نماز باید بلند گفته شود؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : مستحب است تکبیرِه الاحرام نماز بلند گفته بشود.

 

کلمات کلیدی: 

نظرات