احکام شکستن نماز واجب

پرسش :

آیا در حال نماز خواندن اگر کسی بجز من خانه نباشد و کسی زنگ بزند شکستن نماز چه حکمی دارد؟

آیت الله خامنه ای

 

پاسخ :

طبق نظر آیت الله خامنه ای : شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است . فقط در صورتی که جان انسان مؤمن یا جان خود نماز گذار در خطر باشد، شکستن نماز واجب جایز است یا برای حفظ مال و جلو گیری از ضرر مالی که اهمیت دارد، شکستن نماز واجب جایز است. اما برای پاسخ دادن به زنگ در خانه شکستن نماز واجب جایز نیست.

 

کلمات کلیدی: 

نظرات