اشتباه بودن قبله در نماز

پرسش :

من تو نمازخانه دانشگاه چند بار نماز خواندم. امروز متوجه شدم قبله رو اشتباه بهم گفته بودند و با قبله ی اشتباهی نماز می خواندم. الان باید نماز هایم رو دوباره بخوانم یا قبول هستند؟

مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری هستند.

 

پاسخ :

طبق نظر آیت الله خامنه ای : موارد مختلف است؛ اگر طبق دلیل معتبرى به یک طرف نماز بخوانید سپس روشن شود که آن طرف قبله نبوده است، چنانچه انحراف از قبله کمتر از مابین سمت راست و چپ قبله (حدود ۹۰ درجه) باشد نماز صحیح است و اگر در اثناى نماز متوجه اشتباه و انحراف از قبله شوید، آنچه که خوانده اید صحیح است و در بقیه نماز باید رو به قبله بایستید. و چنانچه انحراف از قبله بیش از حدود ۹۰ درجه باشد، اگر وقت باقى است باید نماز را اعاده کنید و اگر وقت گذشته، چیزى بر شما نیست اگرچه معلوم شود پشت به قبله نماز خوانده اید، البته احتیاط مستحب آن است که در صورتى که پشت به قبله نماز خوانده بلکه اگرچه پشت به آن نبوده، قضا نمایید.

 

کلمات کلیدی: 

نظرات