نگهداری سگ در خانه

پرسش :

حکم نگهداری سگ داخل خانه چیست؟ و اینکه برخی مراجع درباره نجاست سگ گفته اند موقعی که دست خیس به آن بخورد نجس محسوب می شود، آیا این درسته؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : سگ حیوان نجس العین است و حتی مو و ناخن آن هم نجس می‌باشد و با هر چیزی که با حالت خیسی تماس داشته باشد و یا آب دهان آن جایی برسد نجس می‌کند، نگهداری آن در محل مسکونی کراهت دارد و برکت را از خانه و اهلش دور می‌کند. اگر حتی یک مو از سگ در بدن یا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل خواهد بود. (البته اگر نگهداری سگ برای پاسبانی از منزل و یا گله گوسفندان باشد و یا برای شکار باشد اشکال ندارد، ولی باید درجایی باشد که با ظرف و فرش و لوازم منزل تماس نداشته باشد و جدای از محل مسکونی نگهداری شوند.)

 

کلمات کلیدی: 

نظرات