شکسته یا کامل خواندن نماز بعد از برگشتن از سفر

پرسش :
من موقع اذان خارج از محدوده شرعی بودم دو ساعت بعد به شهر خودم رسیدم نماز رو باید کامل می خوندم یا شکسته؟
 
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : در هر صورت اگر نماز را در سفر به صورت شکسته نخوانده اید و زمانی که هنوز وقت نماز تمام نشده است به وطن بروید، باید نماز را به صورت تمام بخوانید. مهم نیست اذان را کجا شنیده باشید.
کلمات کلیدی: 

نظرات