محاسبه خمس

پرسش :
 
مربا وترشی های خانگی که خودمان درست می کنیم خمسش را چطور حساب کنیم؟
(قیمت مربای خانگی که مغازه ها میفروشند با مرباهای صنعتی یکی نیست)
پاسخ :
 
طبق نظر همه مراجع : جهت تعیین خمس، قیمتی که در بازار قابل فروش است را محاسبه نمایید.
کلمات کلیدی: 

نظرات