گرفتن وضو برای خواندن قران

پرسش :آیا وقتی می خواهیم قرآن بخوانیم وضو گرفتن واجب است؟
پاسخ :طبق نظر همه مراجع : خواندن قرآن با وضو و بی وضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است،دست زدن به جلد و کاغذ قرآن براى کسانى که وضو ندارند اشکالى ندارد، فقط دست روى خط قرآن نباید بگذارند.

کلمات کلیدی: 

نظرات