شک کردن بعد از وضو در مسح پا

پرسش :
بعد از وضو اگر شک کنیم که مسح پایمان را کامل کشیدیم و مجدد مسح بکشیم حکم چیست؟
 
پاسخ:
به نظر همه مراجع : بعد از اتمام وضو باشد به شکها اعتنا نشود.
کلمات کلیدی: 

نظرات