اگر ندانیم چقدر نماز قضا داریم چه حکمی دارد و چقدر باید نماز قضا بجا آوریم؟

پرسش : اگر ندانیم چقدر نماز قضا داریم چه حکمی دارد و چقدر باید نماز قضا بجا آوریم؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر مکلف تعداد نمازهای قضا شده را نمی‌داند به هر مقدار که یقین دارد بخواند کافی است. مثلاً نمی‌داند چهار تا بوده یا پنج تا چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است.
کلمات کلیدی: 

نظرات