اگر یک خواب دریک مسئله تکراری برای انسان مثلا ۲۰ بارتکرارشود، مفهوم چیست؟

با توجه به این که خواب های انسان می تواند در اخلاق و زندگی انسان تأثیرگذار باشد، چند نکته به اختصار اشاره می گردد:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «رؤیا، بر سه قسم است: گاهی بشارتی از ناحیه خدا است. گاهی وسیله غم و اندوه از سوی شیطان است . گاه، مسائلی است که انسان در فکر خود (در روزها هنگام بیداری) می پروراند و آن ها را در خواب می بیند». (کافی، ج ۸، ص ۹۰،)

بیش تر انسان ها به دلیل دل مشغولی های دنیوی، از دیدن رؤیای صادقه محروم اند. همه یا بیش تر خواب هایی که میبینند، از اقسام دیگر است.

به دلیل ظرافت و پیچیدگی خواب ها، نباید خیلی روی آن ها حساس بود. باید نیروی خود را روی واقعیات زندگی متمرکز نمود.

توجه خود را بیش تر به نقاط مثبت و نورانی خواب معطوف کنید. اگر خوابی برای تان خیلی ناراحت کننده بود، صدقه بدهید و به زندگی و وظایف خود بپردازید.

خواب خود را برای دیگران تعریف نکنید؛ مگر به دلیل ضروری. خود نیز خواب خود را تعبیر به خیر کنید؛ زیرا تعبیر خواب، چه از ناحیه خود و چه از ناحیه دیگران، تأثیر واقعی در زندگی ما می گذارد.

کلمات کلیدی: 

نظرات