پرسش: خانمی که از سادات است ولی شوهرش سید نیست، زکات فطره‌اش را می‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد؟

پاسخ:
همه مراجع: خیر، نمی‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد.
کلمات کلیدی: 

نظرات