پرسش: کسی که تا ظهر عید زکات فطره را پرداخت نکند چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ:
آیه الله صافی: مرتکب گناه شده است، ولی باید بعداً بدون نیت ادا و قضا، پرداخت کند.
آیه الله شبیری: معصیت کرده و بنا بر احتیاط مستحب، بعداً بدون نیت ادا و قضا پرداخت کند.
باقی مراجع: مرتکب گناه شده است، ولی بنا بر احتیاط واجب، بعداً بدون نیت ادا و قضا، پرداخت کند.
کلمات کلیدی: 

نظرات