پرسش: آیا می‌توان زکات فطره را به فقرای شهرهای دیگر پرداخت کرد؟

پاسخ:
آیه الله شبیری: می‌تواند.
باقی مراجع: بنا بر احتیاط واجب باوجود مستحق در شهر خودش به‌جای دیگری منتقل نکند.
کلمات کلیدی: 

نظرات