پرسش: اگر هزینه زندگی والدین را یکی از فرزندان تأمین کند زکات فطره والدین بر عهده کیست؟

پاسخ:
همه مراجع: زکات آن‌ها بر عهده فرزند می‌باشد.
کلمات کلیدی: 

نظرات