پرسش: زکات فطره فرزندی که ازدواج‌کرده و با همسرش در خانه پدر زندگی می‌کند و هزینه‌های زندگی را پدر تأمین می‌کند آیا بر عهده پدر است؟

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.
کلمات کلیدی: 

نظرات