پرسش: آیا پرداخت زکات فطره نوزادی که در شکم مادر هست، واجب است؟

پاسخ:
همه مراجع: اگر تا قبل از غروب شب عید فطر به دنیا نیامده است زکات فطره‌اش واجب نیست.
کلمات کلیدی: 

نظرات