پرسش: زکات زنی که مدتی است نان‌خور پدرش محسوب می‌شود، بر عهده شوهر است یا پدر؟

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.
کلمات کلیدی: 

نظرات