پرسش: زکات فطره زنی که از تمکین شوهر خودداری می‌کند بر شوهر واجب است؟

پاسخ:
همه مراجع: اگر نان‌خور شوهر باشد، بر عهده شوهر است.
کلمات کلیدی: 

نظرات