پرسش: بر شخصی که مخارج سال خود را ندارد و فقیر شرعی است، دادن زکات فطره واجب است؟

پاسخ:
همه مراجع: واجب نیست.
کلمات کلیدی: 

نظرات