پرسش: آیا قضا شدن نماز صبح باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخ:
همه مراجع: کسی که نماز صبحش چه عمداً و چه سهواً قضا شود اگر از شب نیت روزه داشته است روزه‌اش صحیح است.
کلمات کلیدی: 

نظرات