آیا بوسیدن لب محارم غیر از زن و شوهر جایز است؟

در صله رحم‌ها و دید و بازدید‌هایی که انجام می دهیم، اظهار محبت مانند دست دادن، روبوسی نمودن از اموری است که انسان می تواند با محارم خود مانند خاله، عمه، عمو، دایی داشته باشد و در اسلام هیچ منعی نسبت به آن وارد نشده است.
منتها گاهی اوقات اگر احساس شود که اعمال این نوع اظهار محبت‌ها، باعث می‌شود که انسان به گناه بیفتد، قطعا حرام است و به شدت باید از آن خودداری نمود.
یعنی اگر کسی حس می کند اگر این نوع اظهار محبت ها را نسبت به محارم خود (غیر از زن و شوهر) داشته باشد به گناه و مفسده می افتد باید، خویشتن داری کند.
در واقع همیشه باید خط قرمز ها را رعایت نمود و نمی شود این مطلب را بهانه نمود که ما به محرم خود نگاه می کنیم، و یا به او دست می دهیم و...
عدول از خط قرمز به هیچ وجه جایز نیست و لو نسبت به محارمی مانند خاله، عمه، دایی، عمو و... باشد.
لذا در مورد سوال مذکور توصیه می‌گردد اگر قصد خاصی هم در میان نیست از انجام دادن آن خودداری شود.

نظرات