شرایط قطع ارتباط با فامیل چیست؟

صله رحم

پدر من به خاطر اینکه فکر می کند اعضای فامیل مثل عمو و دایی وخاله و... به او احترام نمی گذارند با آن ها قطع ارتباط کرده در صورتی که این طور نیست. ایا این کار پدرم صحیح است؟ وظیفه ی من و مادرم چیست؟

۱- منظورتان از فاميل دور چيست ؟ قطع ارتباط با ارحام جايز نيست . منظور از ارحام عبارتند از : پدر و مادر و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ، برادر ان و خواهران و فرزندان شان ، عمو و عمه و دايي و خاله و فرزندان شان . دايي و خاله شما ارحام شما و مادرتان است، اما از ارحام پدر تان نيست، چنان که عمو و عمه از ارحام شما و پدر است، ولي از ارحام مادرتان نيست . صله رحم بر هر فرد مکلفي لازم است و قطع آن جايز نيست . کار پدرتان درست نيست . احترام نکردن آن ها دليل بر قطع رابطه نمي شود.
البته در صله رحم لازم نيست رفت وآمد خانوادگي انجام شود بلکه به وسيله تلفن يا ديدار در بيرون از خانه و با احوال پرسي هم مي توان صله رحم نمود .
۲- پاسخ ديني قطع رحم ، صله رحم است ، نه قطع رحم . اگر آن ها قطع رحم کردند يا تمايل به ارتباط ندارند ، قطع رحم نکنيد مگر آن که ارتباط با آن ها مفسده اي به دنبال داشته باشد .
۳- اگر پدرتان به برقراري ارتباط شما موافق است اين کار را انجام دهيد و اگر موافق نيست از آن جا که صله رحم نبايد باعث اذيت شدن پدر يا مادر گردد، مي توانيد به صورت مخفيانه ، بدون آن که پدر تان بفهمد و ناراحت شود ، صله رحم را از طريق تلفن ، نامه يا ديدار در بيرون از خانه در سالي چند بار انجام دهيد .
 

کلمات کلیدی: 

نظرات