آیا بانوی بزرگوار ام البنین با شمر نسبت فامیلی داشتند؟

برخی تصور میکنند که شمر دایی حضرت عباس است در حالی که این امر صحت ندارد.
نسب شمر بدین صورت است: شمر بن ذي الجوشن بن شرحبيل بن الأعور بن عمر بن معاويه و که معاویه همان، ضباب بن كلاب باشد. یعنی شمر از قبیله بنی کلاب است‏.(۱)
اما ام البنین یا همان فاطمه کلابیه، نسبش عبارت است از : ام البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب‏( ۲)
پس در کلاب نسب هر دو به هم می رسد و هردو کلابی هستند اما به هیچ وجه شمر برادر حضرت ام البنین نیست. و اینکه می گوید: خواهر زادگان ما در امان هستند منظورش این است که مادر ایشان از قبیله ماست و مانند خواهر ما محسوب می شود نه اینکه واقعا خواهر ما باشد. در اعراب رسم بود اگر از ایشان دختری با طایفه دیگری ازدواج می کرد حتی اگر چند نسل هم از او می گذشت یعنی فاصله حتی به چند نسل هم می رسید فرزندان او را با انتساباتی این گونه خطاب قرار می دادند .

پی نوشت:
۱. تاريخ الأمم و الملوك ، أبو جعفر محمد بن جرير طبري (م ۳۱۰)، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، بيروت، دار التراث ، چاپ دوم، ۱۳۸۷/۱۹۶۷.ج ۵ ص ۴۲۲.
۲. عمدة الطالب، ابن عنبه، قم: انصاریان، ۱۴۱۷ق، ص ۳۲۷

کلمات کلیدی: 

نظرات