آيا تاتو یا هاشور کردن ابرو مانع از وضو یا غسل می شود؟

در تاتو یا هاشور اگر چیزی روی پوست مانع شود وضو و غسل را باطل می کند و باید برای اولین وضو یا غسل برطرف شود.
اگر به صورت خالکوبی زیرپوست باشد (با توجه به اینکه ظاهرأ  بخاطر حفظ رنگ و قالب آن نباید تا دو سه روز آب به آن برسد) انجام این کار درایام عادت ماهیانه اشکالی ندارد.
ولی اگر درایام پاکی انجام شود، شخص باید وضو و غسلش را به صورت معمول انجام دهد هرچند که رنگ یا قالب آن خراب شود و زخمی که بخاطر آن روی پوست ایجاد می شود اگر به گونه ای نیست که آب برایش ضررداشته باشد باید به صورت معمول مانند ایام عادی وضو و غسلش را انجام دهد هرچند که تاتو خراب شود، اما اگرآب واقعأ برای آن ضرر جسمی داشته باشد باید تا برطرف شدن عذر وضو و غسل را به نیت جبیره انجام دهد. مانعی روی آن قسمت قرار دهد و با دست خیس روی آن دست بکشد.

نظرات