آيا وضو و غسل با ابروی تاتو و هاشور شده صحيح هست؟

در تاتو یا هاشور اگر چیزی روی پوست مانع شود وضو وغسل را باطل می کند و طبق نظر مشهور مراجع تقلید باید برای اولین وضو یا غسل برطرف شود.
اگر به صورت خالکوبی زیر پوست باشد (با توجه به اینکه ظاهرأ  بخاطر حفظ رنگ و قالب آن نباید تا دو سه روز  آب به آن برسد) انجام اینکار درایام عادت که زن نماز نمی خواند اشکالی ندارد.
درایام پاکی اگر انجام شود شخص باید وضو وغسلش را به صورت معمول انجام دهد هرچند که رنگ یا قالب آن خراب شود و زخمی که بخاطر آن روی پوست ایجاد می شود اگر به گونه ای نیست که آب برایش ضرر داشته باشد باید به صورت معمول مانند ایام عادی وضو وغسلش راانجام دهد هرچند که تاتو خراب شود اما اگر آب واقعأ برای آن ضرر داشته باشد  باید  وضو وغسل رابه صورت جبیره انجام دهد تشخیص با خود مکلف است.
و اگر زینت باشد یا موجب جلب توجه نامحرم شود باید پوشیده شود.

کلمات کلیدی: 

نظرات