محدوده واجب پوشش بانوان چه مقدار است؟

 تمام بدن زن به استثنای کف و روی دست ها تا مچ و گردی صورت باید از نامحرم پوشانده شود؛ به شرطی که دست و صورت [۱] آرایش و زینت نداشته باشد و گرنه باید قسمت آرایش شده یا زینت دار را هم از نامحرم پوشاند. [۲]
رعایت محدوده واجب پوشش در مقابل نامحرم واجب است؛ چه نامحرم مسلمان باشد یا غیر مسلمان و چه در کشور اسلامی باشد یا کشور غیر اسلامی.
رعایت حجاب، بیش از محدوده واجب آن مستحب است، ولی در صورتی که پوشیده نبودن صورت و کف و روی دست ها موجب مفسده باشد [۳] پوشاندن این مواضع نیز واجب است.

پی نوشت:
[۱]. آیت الله سیستانی: آرایش و کرم زدن به دست و صورت اگر به مقدار کم بوده و غیر متعارف نباشد، اشکال ندارد. پوشاندن ابروی اصلاح شده، حلقه ازدواج و النگو نیز اگر باعث مفسده و به گناه افتادن نامحرم نباشد، اشکالی ندارد.
ایت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب صورتی که آرایش دارد باید از نامحرم پوشانده شود؛ ولی پوشاندن ابروی اصلاح شده، حلقه ازدواج (اگر درخشندگی و جذابیت خاصی نداشته باشد) و زینت های خفیف که توجه کسی را جلب نمی کند، لازم نیست.
[۲]. آیات عظام سبحانی: بنابر احتیاط واجب، زن جوان باید صورت و دست های خود را از نامحرم بپوشاند، حتی اگر زینت نداشته باشد.
آیات عظام بهجت و صافی: بنابر احتیاط واجب باید دست و صورت را نیز از نامحرم بپوشاند؛ حتی اگر زینت نداشته باشد.
توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۴۳۵؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، (الستر)؛ امام، استفتائات، ج ۳، (احکام حجاب)، س ۱۷، ۱۸و ۳۲؛ بهجت، استفتائات، ج ۴، س ۵۱۹۹، ۵۲۰۰ و ۵۲۰۱ و استفتا؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۳۵۴ و احکام جوانان، م ۴۱۷؛ سیستانی، سایت، (زینت) و استفتا؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۶۹۶ و ۱۷۱۱؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۲، س ۱۵۱ و ۱۰۳۴ و استفتا.
[۳]. برای مثال: آرایش داشته باشد.

نظرات