صلی الله علیک یا ابا عبدالله

دیدگاه‌ها

صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

السلام وعلیک یا فاطمه الزهرا
یا بنت محمد (ص)
والسلام علیک یا ابا عبدالله یا حسین شهید
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

از طرف تمام مردم ایران به خص.ص مردم نیشابور

صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

صل الله علیک یا اباعبدلله (ع)
صل الله علیک یا اباعبدلله (ع)
صل الله علیک یا اباعبدلله (ع)

نظرات