مسئله شر _ خاستگاه شر _ بیماری _ دعا _ شرایط استجابت دعا _ شیوه استجابت دعا