آیا برای گناهکاران در قافله پیاده روی اربعین جایی هست؟

نظرات