حکم تاتو ابرو در وضو و غسل چگونه است؟

ظاهراً تاتو كردن نوعی خالكوبی زیر پوست برای زیبا ساختن ابرو است. در این صورت، برای وضو و غسل بی اشكال است.[۱]


[۱]. آیت الله مكارم شیرازی استفتاآت جدید ج۲ ص۵۳ س۷۷و.۷۸

 

نظرات