مسائل جدید کلامی

رابطه عقل و وحی چیست؟

شهر سوال ـ شخصى از امام ششم علیه السلام پرسید عقل چیست؟ فرمود چیزیست كه بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید آن شخص گوید: گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: آن نیرنگست، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولى عقل نیست.[۴]

علل عقب ماندگى كشورهاى اسلامى و علل پیشرفت غرب در چیست؟

كشورهاى اسلامى

شهر سوال ـ باید میان دو موضوع، تفكیك قائل شویم یكى دین اصیل و ناب و خالص كه از طرف خداوند به عنوان برنامه‏‌اى كامل براى زندگى بشر آمده است و دیگرى، عقایدى موهوم و خرافات كه ساخته دست بشر بوده و به عنوان دین معرفى گردیده است (همانند عقاید موهوم ارباب كلیسا درباره خداوند و تعالیم آنها دربارة علم و نحوه زندگى مردم اروپا در قرون وسطا) چون ما نیز معتقد نیستیم هر دینی حق است و سبب سعادت بشر می شود.

آیا پیروان ادیان دیگر با توجه به انجام کلیه اعمال دینی خود سزاوار بهشت هستند؟

شهر سوال ـ همه اهل کتاب، محکوم به دوزخ ابدی نیستند. و حکم مسیحیان و یهودیانی که با جهل بر دین خود مانده اند، فرق می کند. و حکم دوزخ ابدی برای تمام کسانی است که مسیر عناد را می پیمایند و علیرغم فهم واقعیت با آن دشمنی می کنند

رابطه علم با رشد، کمال، پیشرفت انسان چیست؟

 پیشرفت انسان

شهر سوال ـ یقینا علم و آگاهی در رشد و كمال انسان نقش بسزایی دارد، و در میان علوم نیز برخی از آنها تأثیر بیشتری برای به كمال رساندن انسان را دارند؛ اما لزوما این طور نیست كه هر كسی این علوم را فرا گرفت به كمال انسانی نایل خواهد شد.

چرا در اسلام برای بعضی از گناهان مجازات در نظر گرفته شده است؟

شهر سوال ـ دین را در دو بعد فردی و اجتماعی می توانیم در نظر بگیریم. در بعد فردی، امور کاملا به تمایل و خواست اشخاص بستگی دارد. و نه تنها هیچ اجبار و اکراهی وجود ندارد، بلکه امکان آن نیز وجود ندارد. چون تمایلات انسان، تحت تاثیر اکراه ها شکل نمی گیرند:

اگر انسان آزاد خلق شده، چرا دین انسان رو محدود می کند؟

شهر سوال ـ از آن زمان به بعد بشر زندگی جدیدی را شروع کرد به گونه ای که یکی از پرهیزکارترین بندگان خدا شد و در پارسایی به مقامی رسید که مردم خاکی را که او گام هایش را روی آن می گذاشت مقدّس می شمردند.

چرا اسلام اجازه برده داری را داد؟

برده داری

شهر سوال ـ امكانات حكومت تازه تأسیس آن زمان، به گونه‏اى نبود كه بتواند اسیران جنگى را در اماكن خاصى مثل زندان‏ها، نگه‏دارى كند. بدین جهت اسیران در میان جنگاوران تقسیم مى‌‏شدند. آنان بردگان را به خانه‏‌هاى خود مى‌‏بردند تا هم امنیت جانى‌‏شان تضمین شود و هم پراكنده شده و امكان اجتماع و شورش نداشته باشند.

علیرغم پیشرفت علوم بشر چرا همچنان باید دین دار باشیم؟

دین دار

شهر سوال ـ انسان هایی تیزهوش و راستگو که از با اخلاق ترین افراد جامعه بوده اند، مدعی نوعی اطلاع از جهان های دیگر به سبب امری به نام وحی شده اند. و شواهد و دلایل زیادی صداقت آن ها را تائید می کند. از جمله اینکه اموری به نام معجزه انجام می دهند که هیچ بشر دیگری قادر به انجام آنها نیست.

آیا اهل سنت بهشت می‌روند؟

بهشت

شهر سوال ـ دخالت شناخت امام و اعتقاد به او در سعادت انسان از دو جهت است: یكی این كه شناخت خدا و شئون او بدون معرفت امام كامل نمی گردد، دیگر این كه بدون معرفت امام به دست آوردن برنامه كامل و صحیح ممكن نیست.

فلسفه برده ‏دارى خصوصا در اسلام چیست؟

شهر سوال ـ پس با این مطلب، باید در احکام برده داری مشروع در اسلام دقت کرد. در اسلام به بردگی گرفتن یک شخص، حکم تنبیهی علیه او است. چون تنها مجوز برده کردن کسی، جنگ او (کافر حربی بودن) است.

صفحه‌ها