چرا کشورهایی که ادعای دین داری ندارند، از ما پیشرفته تر هستند؟

رابطه علم و دین

در اسلام؛ هرگز علم و علم جویی و پاسخ به سئوالات حاصل از کنجکاوی منع نشده است. بلکه تقریب نظام اجتماعی مردم منع شده است. با رجوع به تاریخ معلوم می شود در زمانی که اسلام طلایه دار علم بود، همین مردم اسلام را کاملا اجرا می کردند و امروز که متفکران زیادی غرب زده هستند، عقب افتاده اند.

علت پیشرفت در کشورهای غربی، دوری از دین نیست. بلکه تلاش است. آنان تلاش می کنند و نسبت به قوانین خود احترام می گذارند. لذا دارای نظم هستند. اما مردم جهان سوم، نه تنها تلاش نمی کنند و غالبا دنبال تن پروری هستند، قوانین خود را هم رعایت نمی کنند. در نتیجه دچار بی نظمی می گردند. حاصل آنکه اولی پیشرفت می کند و دومی خیر.

این مطلب را شما در زندگی شخصی نیز تجربه می کنید. بین دو برادر، آن کس که منظم و پر تلاش باشد موفق است و دیگری نسبت به بی نظمی و تلاش خود، موفقیت کمتر دارد و گاهی نیز همیشه ناموفق است.

پس به جای انکه آدرس اشتباه رویم و علت را در جای دیگر بیابیم، بر نظم و تلاش خود بیافزائیم.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات