پیشرفت

چرا کشورهایی که ادعای دین داری ندارند، از ما پیشرفته تر هستند؟

رابطه علم و دین

علت پیشرفت در کشورهای غربی، دوری از دین نیست. بلکه تلاش است. آنان تلاش می کنند و نسبت به قوانین خود احترام می گذارند. لذا دارای نظم هستند. اما مردم جهان سوم، نه تنها تلاش نمی کنند و غالبا دنبال تن پروری هستند، قوانین خود را هم رعایت نمی کنند. در نتیجه دچار بی نظمی می گردند. حاصل آنکه اولی پیشرفت می کند و دومی خیر.

آیا اگر مسلمانان مثل غربی ها، ماوراء را رها میکردند و به مادیات می پرداختند، بیشتر پیشرفت نمی کردند؟

نه غربی ها نسبت به علوم ماوراء بی تفاوت هستند و نه مسلمانان، علوم تجربی را رها کردند و این مقایسه مثل آن است که کسی بگوید چشم را ببندیم تا گوش بهتر کار کند.