روش تطهیر مبل یا تشک تختی که نجس شده با آب قلیل چگونه است؟ با توجه به اینکه غساله حین تطهیر به داخل آن نفوذ می کند

آیت الله خامنه ای :
اگر سطح مبل را دو مرتبه با آب قلیل بشوئید و آب آن را با فشاردادن از سطح مبل خارج کنید ــ هر چند به داخل مبل برود ــ، سطح مبل پاک می شود، اما توجه داشته باشید، آبی که از سطح مبل جدا می شود، پاک نیست.

آیت الله مکارم :
مبل را میتوان با آب تطهیر کرد؛ اگر چیز نجسی را با آب کر یا جاری یا آب لوله کشی بشویند تا عین نجاست برطرف شود، یا بعد از برطرف کردن عین نجس یک بار در آب کر یا جاری فرو برند پاک می شود، ولی فرش و لباس و مانند آن را باید فشار یا حرکت داد تا آب آن خارج شود. البته اگر هنگام شستشو، آب در آن جریان پیدا کند فشار لازم ندارد. ضمنا در وسایلی که نمی توان آب روی آن ریخت می توان از روکش استفاده کرد.

آیت الله فاضل :
اگر با آب قلیل مبل نجس را آب بکشید اگر با غیر بول نجس شده باشد بعد از بر طرف کردن عین نجاست یک مرتبه به مقداری آب بریزید که به تمام جاهای نجس جاری شود و با دادن فشار آب داخل مبل را خارج کنید و اگر با بول نجس شده است دو مرتبه با آب قلیل به همین ترتیب بشویید و هر بار، آب داخل آن را با فشار دادن خارج کنید پاک می‌شود، در غیر این صورت پاک نمی‌شود.
اگر با آب شیلنگ متصل به کر روی جایی که نجس شده یک مرتبه به مقداری بگیرید که آب به تمام جاهایی که نجس شده نفوذ کند و کمی فشار دهید که آب داخل آن خارج شود یا همزمان با اتصال آب فشار دهید که آب داخل آن جا بجا و کمی از آب داخل خارج شود پاک می‌شود.

آیت الله شبیری زنجانی:
اگر بخواهید با آب قليل پاك شود بايد به قدرى آب روى آن بريزید كه جارى شود و بنابر احتياط آب را با دستمال و مانند آن جمع كنید و گرنه، جايى كه آب در آن جمع مى‌شود نجس مى‌ماند البته در تطهیر با آب جاری، برطرف شدن عین نجاست و اتصال به آب کافی است.

استفتاء از سایت مراجع عظام.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات