آيا همستر نجس است؟

همستر

همستر از خانواده موش هاست. چون خون جهنده دارد، حرام گوشت است، فضله اش نجس است. اما بدنش پاک می باشد.
نگهداری آن در خانه اشکال ندارد و هنگام نماز نباید موی آن به بدن و لباس باشد.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات