تفاوت بین وسواسی و کثیرالشک چیست و وظیفه شرعی هرکدام چه می باشد؟

کثیرالشک

تعریف وسواس:
 کساني که دارايي حساسيت نفساني شديدي نسبت به يک چيز مانند مسئله نجاست و پاکي باشد، وسواس و يا وسواسي هستند.(۱)

ملاک تحقق عنوان وسواسی:
تحقق عنوان وسواسي يک امر عرفي مي باشد. يعني اگر مردم و عرف متدين جامعه به کسي بگويند که وسواسي شده است آن فرد وسواسي مي باشد.
و به عبارت ديگر اگر انسان از حالت طبيعي و عادي خارج شود يعني از حالتي که معمولا مردم متدين به آن شکل عمل مي کنند ، در اين صورت وسواسي مي باشد.
نکته: با تعداد دفعات نمي شود وسواسي را مشخص کرد مهم خارج شدن از حد معمول مي باشد.

تفاوت بین کثیرالشک و وسواسی:
توجه داشته باشيد که بايد بين کثير الشک و وسواسي فرق قايل شد. وسواس به کسي مي گويند که به خيال خودش علم و يقين به نجاست دارد اما ديگران مي دانند که آن علم و يقين از روي وسوسه شيطان است و و اقعيت ندارد، اما کثير الشک به کسي مي گويند که در مسئله اي زياد شک مي کند و اين فرد نبايد به شک هاي خود اعتنا کند اما اگر جايي يقين داشت بايد به يقين خود اعتنا کند. (۲)

پی نوشت:
۱ . آيت الله خامنه اي، اجوبه استفتائات ، س ۳۱۲
۲ . آيت الله خامنه اي ، اجوبه استفتائات ، س۳۱۱ و س ۳۱۲

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات