اعتکاف در چه مکان هایی جایز است؟

اعتكاف

۱-  اعتكاف در غير از مساجد چهارگانه (اعم از جامع و غير آن) به قصد رجاء مطلوبيت (به اميد اين‌كه مطلوب خداوند واقع شود) مانعی ندارد.

مساجد چهارگانه: مسجد الحرام، مسجد النبی (صلی الله عليه وآله وسلّم)، مسجد كوفه و مسجد بصره

۲-  مسجد جامع، مسجدی است که برای اجتماع عامه مردم شهر، بنا شده، بدون اين که اختصاص به گروه و محله خاصی پيدا کند.

۳ -  اعتکاف در مساجد دانشگاه‌های به قصد رجاء اشکال ندارد.

۴-  پشت بام مسجد در حكم مسجد است مگر اين‌كه احراز شود كه هنگام وقفِ مسجد، پشت بام آن از وقف خارج شده است.

۵- اعتکاف در حياط مسجد اگر جزو مسجد نباشد، اعتکاف صحيح نيست.

۶ - بنا براحتياط واجب گذاردن وسائلی مانند كيف موجب حق سبقت می‌شود به شرط آن که از زمان گذاردن آن وسيله تا آمدن شخص زياد فاصله نشود، به نحوی كه منجر به تعطيلی مكان شود.

مطابق فتوای مقام معظم رهبری

 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات