اگر در زیر ناخن چرک باشد یا ناخن بیشتر از حد معمول بلند باشد باید برای وضو و غسل آن را برطرف کند یا نه؟

ناخن بلند

اگر در زیر ناخن چرک باشد یا ناخن بیشتر از حد معمول بلند باشد باید برای وضو و غسل آن را برطرف کند یا نه؟

طبق فتوای چند تن از مراجع عظام تقلید:

آیات عظام آقایان امام خمینی و وحید خراسانی و صافی گلپایگانی و نوری همدانی و بهجت و مدنی تبریزی:
اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.(۱)

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى بهتر است آن را تميز كند، ولى اگر ناخن را بگيرند بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.(۲)

آیت الله العظمی حسینی سیستانی:
اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند، چنانچه آن چرك مانع از رسيدن آب به پوست باشد، بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.(۳)

آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند، و بدانند يا احتمال دهند آن چرك مانع از رسيدن آب به پوست است، بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.(۴)

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، و چرك زير آن جزءِ ظاهر به حساب آيد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.(۵)

امام خامنه ای:
اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد و زير آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسيدن آب به ناخن است، بايد برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.(۶)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها:
۱- توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌۱، ص: ۱۷۶؛ مسأله ۲۹۱.
۲- توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌۱، ص: ۱۷۶؛ مسأله ۲۹۱.
۳- توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌۱، ص: ۱۷۶؛ مسأله ۲۹۱.
۴- توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌۱، ص: ۱۷۶؛ مسأله ۲۹۱.
۵- توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌۱، ص: ۱۷۶؛ مسأله ۲۹۱.
۶- استفتائات سایت امام خامنه ای http://www.leader.ir/tree/view.php?p.‎.‎.n8406&catid=49
 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات