آيا مي‌توان غسل حيض و غسل جنابت را با همديگر انجام داد؟

در صورت وجوب دو غسل یا چند غسل واجب؛ مثل جنابت وحیض (و نیز مستحب با واجب مثل جنابت وحیض وجمعه) را می‏‌توان به نیت همه آنها یك غسل به جا آورد و یا این که آنها را جدا جدا انجام داد. هر دو صورت صحیح است.[۱]

[۱]توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۲۲۶، مسئله ۳۸۹. با حاشیه آیت الله سیستانی.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات