خداشناسی

خدا كجاست؟

شهر سوال ـ این گونه سوالات بیشتر به این دلیل پیش می آیند که انسان همه چیز را با خود مقایسه می کند و چون خود او نیازمند مکان است، فکر می کند همه چیز باید مکان داشته باشد. باید برای فاصله گرفتن از این گونه عادات ذهنی می توانیم در وجود خودمان بیندیشیم، هنگامی که خواب هستیم و به عالم رویا فرو می رویم، آیا مکانی را اشغال می کنیم؟

چرا خدا ما را دچار مصیبت ها و سختی ها می کند؟

شهر سوال ـ فرض کنید دو نفر در جایی مشغول به فعالیت هستند، رئیس آن مرکز یکی را ده بار به ماموریت می فرستد، و دیگری را دو بار به ماموریت می فرستد. ایا شما با دیدن این تفاوت ، نتیجه می گیرید که بی عدالتی رخ داده است؟ یا اگر حقوق هر کدام متناسب با فعالیتشان باشد، می پذیرید که عدالت به صورت کامل اجرا شده است؟

چرا همه چیز به خالق نیاز دارند اما خود خدا به خالق و علت نیاز ندارد؟

خالق

شهر سوال ـ توضیح عقلانی مساله در برهان امکان و وجوب به روشنی پیدا می شود. و در آن برهان به خوبی روشن می شود که ما باید یک علتی داشته باشیم که معلول نباشد. چونکه دور و تسلسل باطل است و وقتی که یک علت، معلول نبود، یعنی وجودش از خود اوست. پس نیازی ندارد که وجودش را از جای دیگری به دست آورده باشد.

به چه دلیل خدا وجود دارد؟

به چه دلیل خدا وجود دارد؟

شهر سوال ـ یکی از معروف ترین برهان های عقلی در این باره، برهان امکان و وجوب است که سعی می شود این برهان به صورت بسیار ساده توضیح داده شود و اصطلاحات آن در داخل پرانتز نوشته می شود.

در مورد اسما حسنی توضیح داده و هرکدام رو شرح دهید؟

شهر سوال ـ منظور از اسماء حسنی صفات مختلف پروردگار است که همگی نیک و همه حسنی هستند بنابراین همة اسماء خداوند اسماءحسنی هستند.

اگر خداوند عادل است چرا بعضی از بنده هایش را ناقص الخلقه آفریده است؟

شهر سوال ـ رابطه علت و معلول داراى مكانیسم و ارگانیسم معین است و هر چیزی به هر چیزی منجر نمی شود. به تعبیر دیگر هر علت معینى معلول معینى دارد. مثلا از بالا رفتن کوه، ساعت تولید نمی شود و به دلیل آب نوشیدن، دیوار خانه رنگ نمی شود (اصل سنخیت علت و معلول).

خداوند قبل از آفرینش انسان، فرشته ها و جنیان چه می کرده است؟

شهر سوال ـ اکثریّت عرفا و فلاسفه اسلامی بر این اعتقادند که عالم خلقت قدیم زمانی است. یعنی زمانی نبوده که عالم نبوده باشد. چون از وجود علّت تامّه، وجود معلول آن نیز لازم می آید. یعنی محال است علّت تامّه موجود باشد ولی معلول آن موجود نباشد؛ و الّا لازم می آید که علّت تامّه در همان حال که علّت تامّه است، علّت تامّه نباشد؛ و این اجتماع نقیضین است؛ و اجتماع نقیضین ذاتاً محال است. بنابراین، اگر خدا علّت تامّه عالم است؛ و خدا همواره بوده و خواهد بود؛ پس عالم نیز همواره بوده و خواهد بود. لکن همواره معلول خدا و قائم به او بوده و خواهد بود.

خداوند یکباره از کجا آمده است؟

خداوند

شهر سوال ـ خداوند همیشه بوده و همیشه خواهد بود. به اصطلاح خداوند موجودى ازلى و ابدى است. خدا از جایى نیامده، و علتى او را به وجود نیاورده، بلکه او بى نیاز از علت است و وجود عین ذات او است، نه این که چیز دیگرى به او هستى داده باشد. و اصولاً چنین سؤالى در مورد خداوند صحیح نیست؛

چرا خداوند عده‌ای را ناقص الخلقه آفریده؟

شهر سوال ـ بسیاری از این گونه سوالات، به دلیل جهان بینی غلط است. اکثر انسان ها، به معاد و زندگی پس از مرگ باور ندارند. (اگر چه آن را بدانند) به همین دلیل، تصور می کنند که باید در این دنیا همه چیز بر وفق مرادشان باشد و هیچ چیز با آسایش آن ها منافات نداشته باشد. در حالی که با نگاه به زندگی پس از مرگ، این دنیا را صرفا محلی برای آزمایش و کوتاه مدت و گذرا می بینیم.

ایا خداوند می تواند خدایی مانند خود بیافریند؟

خدا

شهر سوال ـ خدای متعال موجودی است که هیچ نقص و نیازی ندارد تا فرض شود که موجود دیگری، نقص و نیاز او را برطرف کند. پس اگر موجودی که شما فرض کرده اید، بخواهد مثل خدا باشد، نباید مخلوق باشد. در حالی که شما می خواهید هم مخلوق باشد و هم بی نیاز! و این یعنی تناقض، که هرگز امکان ندارد.

صفحه‌ها