آيا قرآن در خواب و به صورت رويا بر پيامبر نازل شده است؟

نزول قرآن

قرآن کريم متني است كه خداوند انشاء نموده و جبرئيل آنها را آيه به آيه بر پيامبر اسلام خوانده است. هيچ يك از آيات قرآن، انشاء پيامبر نيست و اين سخن بارها در قرآن مورد تأکيد قرار گرفته است.
از قضا، اين موضوع، يعني وحي بودن يک متن، در هيچ يك از اديان و مكاتب پيشين سابقه نداشت. اين تنها قرآن است كه به عنوان مجموعه‌اي از وحي الهي در اختيار پيامبر قرار گرفته است.
بارها در قرآن تکرار شده است که خداوند وحي را به پيامبر نازل مي کند و چندين بار آمده است که اين فرشته وحي است که وحي را به وي مي رساند و صدها بار در احاديث نبوي و امامان معصوم (ع) آمده است که جبرييل وحي را به پيامبر مي رساند.
بيان صريح قرآن کريم درباره اقسام وحي چنين است:
خدا با هيچ بشري سخن نمي گويد، مگر از راه وحي يا از پشت پرده، يا فرشته اي مي فرستد که وحي را با اذن او ميآورد. به راستي که او بلندمرتبه و فرزانه است. بدينسان با خواست خود، به تو قرآني وحي کرديم که پيش از آن نميدانستي کتاب چيست و ايمان کدام است؟ (سوره شوري)
پس قرآن در بيداري از سوي خداوند بر پيامبر نازل شده و نه در خواب.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات