دوچرخه سواری زنان

آیا موتور و دوچرخه سواری برای خانمها اشکالی دارد؟

سوارکاری زنان

شهر سوال ـاز فتاوای مراجع عظام تقلید روشن می گردد که نفس سوار شدن دوچرخه برای خانم ها اشکال ندارد و آنچه مورد بحث و اشکال است جلب نظر نامحرم و ایجاد مفسده است و این ملاک مختص دوچرخه سواری نیست