آرامش

خیلی اضطراب و نگرانی دارم. چطور می توانم آرامش پیدا کنم؟

آرامش

اعتماد و تکیه و توکل به خدا، به عنوان خالق مقتدر و عزیز شکست نا پذیری که همه چیز در دست قدرت حکیمانه او است، به انسان آرامش کامل می دهد. در غیر این صورت، آرامشی برای او نخواهد بود.

ذکری برای آرامش و رهایی از نگرانی و اضطراب معرفی می کنید ؟

آرامش

شهر سوال ـ ذکرهایی که اولیاءالله جهت آرامش توصیه فرموده اند، یکی نقل قولی از آیت الله میزرا احمد آشتیانی (ره) ست که در کتاب هدیه احمدی آورده است: