فرصت ها را دریابید

فرصت ها را دریابید

امام باقر عليه السلام

چون فرصت دست دهد به سوى هدف خود بشتاب، و هيچ فرصتى مانند روزهاى فراغتِ همراه با تندرستى نيست.

ميزان الحكمه جلد۹ صفحه ۹۵
 

facenama

نظرات