حکم روزه بچه ای که درماه رمضان بالغ شده است چگونه است؟

روزه بچه ای که در ماه رمضان بالغ شود:

الف: قبل از اذان صبح بالغ شود:
همه مراجع :بايد نیت کند وروزه بگيرد.

ب: اگر بعد از اذان صبح بالغ شود:
طبق نظر آیات عظام امام، خامنه ای، سیستانی، فاضل، سبحانی، نوری، وحید، خوئی، تبریزی، زنجانی: اگربچه بعد از اذان صبح بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نيست.

طبق نظر آیات عظام گلپایگانی،صافی:
احتیاط واجب آن است که اگر مفطری بجا نیاورده باشد نیت روزه کند و روزه بگیرد.

طبق نظر آیات عظام بهجت، مکارم:
بنابراحتياط واجب بقيه روز را روزه بگيرد و بعداً قضاي آن روز را بگيرد.

*** استفتائات مراجع معظم تقلید

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات